OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA HOSTING USLUGA

Opšti uslovi korišćenja hosting usluga (u daljem tekstu usluga) definišu opšta pravila korišćenja hosting usluga između hosting provajdera MonteHosting (u daljem tekstu MonteHosting) i korisnika hosting usluga (u daljem tekstu KORISNIK) sa ciljem da se svim korisnicima omogući kvalitet i pouzdanost u radu zakupljenih hosting resursa.
1. - Aktivacija hosting usluga
Naručivanje web hosting usluga vrši se preko definisanih servisa na adresi https://www.montehosting.eu uz prihvatanje Opštih uslova korišćenja hosting usluga.
Specifikacija poručenih web hosting usluga biće prikazana na predračunu/računu ovlašćenog distributera hosting usluga.
Plaćanje poručenih web hosting usluga vrši se po osnovu dostavljenog predračuna unapred prije aktivacije web hostinga. Ukoliko klijent želi da otkaže kreiranu porudžbinu neophodno je da dostavi obaveštenje o otkazivanju porudžbine najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema potvrde o obradi porudžbine.
Po prijemu potvrde o realizaciji uplate po osnovu dostavljenog predračuna, MonteHosting je u obavezi da izvrši aktivaciju hosting naloga u roku od 24h. Izuzetak od prethodno navedenog predstavljaju slučajevi propagiranja DNS parametara domena u periodu nakon registracije domena.
2.- Produženje hosting usluga
Zakupljeni hosting nalog ili registracija domena automatski se obnavlja u narednom pretplatnom periodu ukoliko korisnik nije otkazao pretplatu.
MonteHosting ima pravo da najkasnije u roku od 20 dana pre isteka aktivnog hosting naloga obavesti korisnika o isteku hosting perioda i zakupljenih hosting usluga.
3.- Registracija domena
Internet domeni se registruju na ime korisnika usluga na period koji je naveden u registracionoj prijavi, prema važećem cenovniku i nakon prijema potvrde o realizaciji uplate u skladu sa prosleđenim instrukcijama. MonteHosting zadržava pravo izmene WHOIS podataka ukoliko je isto neophodno za tehničke izmene nad internet domenom.
MonteHosting zadržava pravo definisanja administrativnog, tehničkog i kontakta za plaćanje ukoliko smatra da je potrebno u cilju normalnog funkcionisanja domena.
MonteHosting zadržava pravo javnog objavljivanja podataka na WHOIS servisima ukoliko korisnik nije zahtevao aktivaciju usluge o zaštiti podataka o vlasniku domena.
MonteHosting zadržava pravo automatskog produženja registracije domena, ukoliko klijent prethodno pisanim putem nije potvrdio poništavanje registracije internet domena.
MonteHosting neće biti odgovoran za produženje registracije domena ukoliko korisnik blagovremeno nije realizovao uplatu u skladu sa prosleđenim predračunom za produženje usluga web hostinga.
MonteHosting neće biti odgovoran za štetu prouzrokovanu tehničkim problemima u funkcionisanju internet domena u bilo kom smislu.
MonteHosting zadržava pravo upisa sopstvenih administrativnih ili tehničkih podataka na WHOIS servisima u cilju obavljanja izmena u skladu sa zahtevima korisnika.
KORISNIK je odgovoran za tačnost dostavljenih podataka za vlasnika domena.
4.- Obaveze hosting provajdera
MonteHosting zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni ili drugi razlozi u cilju održavanja potrebnog nivoa funkcionalnosti i operativnosti hosting mreže i pojedinačnih servisa, kao i u slučaju zahteva od strane nadležnih državnih organa.
MonteHosting ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom nefunkcionalnosti u radu dela ili celokupne hosting infrastrukture zbog tehničkih razloga, više sile, ili nepravlnosti u radu hardvera i softvera osim umanjenja naknade proporcionalno vremenu trajanja nepravilnosti.
MonteHostingne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta, kao i za sigurnost korisničkih podataka.
MonteHosting ima pravo da u slučajevima nedozvoljenog ponašanja korisnika putem e-maila obavesti korisnika o propustima i nedozvoljenim radnjama kao i obavezu za prestanak nedozvoljenih aktivnosti. MonteHosting zadržava pravo da privremeno suspenduje pružanje hosting usluga na rok od najviše 7 dana. Ukoliko korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim aktivnostima, MonteHosting ima pravo da trajno ukine hosting nalog, uz obaveštenje upućeno korisniku, i bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.
MonteHosting ne snosi odgovornost u slučajevima prekida pružanja hosting usluga zbog radova na serverskoj infrastrukturi ili pod uslovom da o planiranim radovima obavesti korisnika najkasnije 24h pre početka radova.
5.- Obaveze korisnika
KORISNIK je odgovoran za tačnost i ispravnost podataka navedenih u registracionoj prijavi prilikom zakupa web hosting usluga.
KORISNIK se obavezuje da će uvek imati ažurne kontakt podatke i da će o promeni istih obavesiti MonteHosting, a u cilju održavanja potrebnog nivoa komunikacije u toku zakupljenog hosting perioda.
KORISNIK se obavezuje da pristupne podatke za pristup hosting resursima neće davati trećim licima i da će iste čuvati u tajnosti u cilju zaštite integriteta podataka.
KORISNIK se obavezuje da će sadržaj koji postavi na internet prezentaciju biti u skladu sa važećim pravnim propisima Republike Crne Gore, i da prezentovanim sadržajem neće vršiti krivično delo, privredni pristup, povredu autorskog prava ili intelektualne svojine, delo nelojalne konkurencije, povredu ličnih prava građana, neovlašćen pristup tuđim informacijama ili distribuciju virusa i drugih štetnih sadržaja.
KORISNIK je odgovoran za prezentovani tekstualni, multimedijalni ili drugi sadržaj bez obzira da li je on lično postavio taj sadržaj, ili je sadržaj postavilo neko treće lice ovlašćeno ili neovlašćeno čijim se pristupom ili aktiviranjem od strane trećih lica može izvršiti neka od nedozvoljenih aktivnosti ili povreda pravnih propisa Republike Crne Gore.
KORISNIK se obavezuje da neće prouzrokovati opterećenje serverske infrastrukture iznad dozvoljenih vrednosti za iskorišćenje procesorskih i memorijskih resursa u kojem će slučaju, hosting nalog privremeno biti suspendovan.
6.- Promena uslova
MonteHosting zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši promenu Opštih uslova, o čemu je dužan da obavesti KORISNIKA, najkasnije 15 dana pre početka primene.
7.- Sporovi
Sve sporove nastale izvršenjem ovog ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno. U slučaju da to nije moguće nadležan je sud u Podgorici.